Obchodní podmínky

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace

Tento dokument včetně příloh je nehmotným majetkem Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace. Jakékoli šíření a postupování dalším osobám je možné pouze se souhlasem majitele.

Datum účinnosti: 17. 6. 2024

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání. Jakkoliv je účastníkem zájmového vzdělávání nezletilé dítě, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí nejen dítě, ale i jeho zákonný zástupce (dále jen klient); právní jednání za nezletilé dítě činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.).

2. Identifikační údaje poskytovatele

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46
635 00 Brno

IČ: 00101451
DIČ: CZ00101451

Statutární orgán: Mgr. Radana Dungelová, ředitelka

Právní forma: příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brnem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení

3. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti zájmové vzdělávání na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání (dále jen aktivity). Jedná se o:

 • pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky)
 • mimoškolní činnost
 • příměstské tábory
 • osvětové a příležitostné akce
 • výukové programy
 • akreditované programy
 • výuka a praxe studentů
 • provoz mateřského centra
 • další zájmové aktivity v souladu s vyhláškou.

4. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením klienta na aktivitu a potvrzením o přijetí ze strany poskytovatele.
Toto přihlášení lze uskutečnit několika způsoby:

 1. Koupí vstupenky na místě konání akce (bez předchozí rezervace i komunikace) V tomto případě není možné žádné storno a klient nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
 2. Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému, který je dostupný na webu (www.zoobrno.cz nebo www.sevhlidka.cz) Klient následně obdrží na jím udanou adresu elektronické pošty elektronickou přihlášku a výzvu k platbě za aktivitu. Přihlášku vytištěnou a podepsanou přinese na adresu poskytovatele v den nástupu na aktivitu (není-li uvedeno jinak). Klient se zavazuje dodržovat obchodní podmínky a podmínky příslušné služby dle přihlášky. V případě přihlášky na zájmový kroužek se klient zavazuje k docházce do aktivity po celý školní rok, úplata je rozdělená do dvou splátek, a to vždy před začátkem pololetí.

5. Způsob úhrady úplaty

Na základě údaje poskytovatele o termínu splatnosti úplaty za aktivitu je možné úplatu provést:

 • hotově
 • převodním příkazem na účet poskytovatele na základě údajů od poskytovatele

Na žádost klienta může poskytovatel vystavit fakturu se 14 denní splatností na základě poskytnutých údajů o plátci, které předá klient a která bude uhrazena do termínu splatnosti pro danou aktivitu.

V případě kroužků je termín splatnosti úplaty stanovený na 1. pololetí do 15. září a na 2. pololetí do 31. ledna daného roku (není-li u konkrétního kroužku uvedeno jinak). V případě letních příměstských táborů je termín splatnosti úplaty stanovený do konce března. Vstup do mateřského centra se platí přímo při příchodu na recepci. Je možné si zakoupit zvýhodněnou permanentku. Při akcích mateřského centra se mohou podmínky vstupu lišit. Pro další aktivity je způsob úhrady řešen individuálně.

6. Překážky na straně klienta

V případě nezaplacení úplaty za aktivitu ve stanoveném termínu nárok klienta na poskytnutí plnění aktivity zaniká. Na účast na aktivitě, dokud není uhrazena úplata, není nárok a poskytovatel nedrží klientovi místo (netýká se druhé a další splátky za aktivitu).

V případě, že se klient nemůže zúčastnit zájmového vzdělávání, na které byl řádně přihlášen, je nutné tuto skutečnost co nejdříve sdělit poskytovateli (mailem, telefonicky, osobně). V případě předčasného ukončení docházky do zájmového kroužku je klient povinen zažádat o odhlášení v informačním systému. V případě nepodání žádosti o odhlášení je klient povinen uhradit úplatu za celé období do podání žádosti o odhlášení (platí i pro ukončení docházky v druhém pololetí). Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem bude ukončen v den podání žádosti o odhlášení.

I v případě, že ještě nedošlo k úplatě, je klient povinen co nejdříve oznámit ukončení smluvního vztahu.

7. Překážka na straně poskytovatele

Každá forma zájmového vzdělávání má předem určený minimální počet účastníků. Pokud počet nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn nejpozději týden před zahájením tuto aktivitu zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí v tomto případě dnem zrušení ze strany poskytovatele. O zrušení poskytovatel informuje klienta písemnou formou (přičemž postačuje elektronickou poštou). Poskytovatel je dále oprávněn zrušit aktivitu zejména pro objektivní obtíže s její realizací, přičemž v takovém případě je poskytovatel povinen zrušení aktivity neprodleně klientovi sdělit. V každém z těchto případů náleží klientovi zpět vratka 100 % z již zaplacené úplaty. Pokud je nutné z objektivních příčin zrušit aktivitu v jejím průběhu, bude klientovi vrácena poměrná část úplaty vypočítaná s ohledem na počet absolvovaných lekcí. 

Pokud dojde u kroužku ke zrušení více než 2 lekcí za pololetí, avšak kroužek nebude zrušen jako celek, tyto lekce budou v průběhu roku poskytovatelem nahrazeny v běžném rozsahu nebo bude klientovi vrácena poměrná část úplaty za třetí a další neodučenou lekci.

8. Storno poplatky

Storno poplatky pro letní příměstské tábory jsou stanoveny následovně:
Částka ve výši 500 Kč je stanovena jako nevratná část úplaty za aktivitu. V případě, že se klient odhlásí z aktivity, storno poplatky se počítají z částky, která byla uhrazena, snížené o tuto nevratnou část ve výši 500 Kč. Storno poplatky se odvíjejí od konkrétního data před zahájením aktivity:

 • zrušení účasti v termínu duben 20 % z ceny aktivity
 • zrušení účasti v termínu květen 40 % z ceny aktivity
 • zrušení účasti v termínu červen 80 % z ceny aktivity
 • zrušení účasti v termínu červenec/srpen 100 % z ceny aktivity

Storno poplatky pro ostatní příměstské tábory jsou stanoveny následovně:
Částka ve výši 500 Kč je stanovena jako nevratná část úplaty za aktivitu. V případě, že se klient odhlásí z aktivity, storno poplatky se počítají z částky, která byla uhrazena, snížené o tuto nevratnou část ve výši 500 Kč. Storno poplatky se odvíjejí od konkrétního data před zahájením aktivity:

 • zrušení účasti v termínu 40 a více dnů před zahájením aktivity 20 % z ceny aktivity
 • zrušení účasti v termínu 30 a více dnů před zahájením aktivity 40 % z ceny aktivity
 • zrušení účasti v termínu 20 a více dnů před zahájením aktivity 80 % z ceny aktivity
 • zrušení účasti v termínu 19 a méně dnů před zahájením aktivity 100 % z ceny aktivity

Storno poplatky pro kroužky:
V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku minimálně 14 dnů před zahájením aktivity, vrátí poskytovatel klientovi uhrazenou úplatu v plné výši. V případě odhlášení z kroužku méně než 14 dnů před zahájením nebo v jeho průběhu, může klient požádat o vrácení poměrné části z ceny kroužku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení kroužku. Od ceny kroužku, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin. O navrácení poměrné částky z ceny kroužku je potřeba podat písemnou žádost.

Žádosti o vratku úplaty, v případě odstoupení klientem od aktivity z vážného důvodu (např. zdravotní stav podložený lékařskou zprávou) může poskytovatel posoudit individuálně. Na základě písemné žádosti klienta doložené lékařským potvrzením rozhodne poskytovatel do 30 dnů od obdržení žádosti o tom, zda a jaká poměrná částka bude klientovi vrácena a tuto skutečnost sdělí klientovi písemnou formou (přičemž postačuje elektronickou poštou). 
Na způsobu vrácení se dohodne poskytovatel s klientem. V případě, že úplatu za aktivitu provede třetí strana a klient zaplatí sníženou částku nebo mu bude úplata vrácena v částce snížené o storno poplatek, poskytovatel provede vratku vždy na účet třetí strany, tedy na účet plátce.

Případné storno poplatky u ostatních aktivit jsou stanoveny v podmínkách těchto aktivit.
Storno poplatky se neuplatní v případě odstoupení od smlouvy za podmínek čl. 11 obchodních podmínek.

9. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat klientovi službu v ujednané kvalitě a rozsahu. Popis služby je uveden na plakátu, v propozicích, při přihlašování atd.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (Vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými je klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu 4 je bere na vědomí. V případě nedodržení podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i v průběhu konání aktivity. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada ani vratka úplaty.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu)
 • speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona
 • stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně)
 • další specifické potřeby klienta.

Klient sdělí tyto informace poskytovateli při přihlášení na aktivitu. Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity. Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

10. Pojištění

Poskytovatel je pojištěn. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na pracovištích poskytovatele.

11. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení ceny zaplacené za aktivitu.

Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro služby poskytované podle těchto podmínek. Souhlas s jejich obsahem je součástí přihlášky do zájmového vzdělávání. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na již uzavřené smluvní vztahy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 6. 2024.

Uživatel

Školní rok