Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace - Úsek stanice zájmových činností

 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.).

 1. Identifikační údaje

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46
635 00 Brno
IČ: 00101451
DIČ: CZ00101451

Statutární orgán: MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
Právní forma: příspěvková organizace zřízená statutárním městem Brnem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení

 1. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti zájmové vzdělávání na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se o:

 • zájmové kroužky

 • mimoškolní činnost

 • příměstské tábory

 • osvětové akce

 • výukové programy

 • provoz mateřského centra.

 1. Vznik smluvního vztahu

Na základě přihlášky klienta v informačním systému na webu (www.zoobrno.cz nebo www.sevhlidka.cz) oznámí organizace poskytující služby klientovi veškeré potřebné informace  související s danou činností včetně platebních podmínek. Klient obdrží mailem elektronickou přihlášku, kterou vytištěnou a podepsanou přinese na adresu poskytovatele v den nástupu na kroužek, akci nebo příměstský tábor. Vyplněním přihlášky v informačním systému vzniká smluvní vztah. Klient se tímto zavazuje akceptovat tyto smluvní podmínky. V případě přihlášky na zájmový kroužek se klient zavazuje k docházce dítěte do kroužku po celý školní rok, úplata je rozdělená do dvou splátek, a to vždy na začátku pololetí. V případě předčasného ukončení docházky do zájmového kroužku je zákonný zástupce povinen vyplnit tzv. odhlášku, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách organizace nebo v tištěné podobě přímo u poskytovatele. V případě nevyplnění odhlášky je zákonný zástupce povinen uhradit na základě smluvního vztahu úplatu na celý školní rok.

 1. Způsob úplaty

Na základě údaje poskytovatele o termínu úplaty za zájmové vzdělávání je možné úplatu provést:

 • hotově

 • převodním příkazem na účet organizace na základě údajů od poskytovatele

 • vystavením faktury se 14 denní splatností na základě poskytnutých údajů o plátci, které předá klient a která bude zaplacená před začátkem služby

V případě kroužků je termín úplaty stanovený pro I. pololetí do konce října a na II. pololetí do konce února. V případě příměstských táborů je termín platby stanovený do konce dubna. Vstup do mateřského centra se platí přímo při příchodu na recepci. Je možné si zakoupit zvýhodněnou permanentku. Při akcích mateřského centra se mohou podmínky vstupu lišit.

 1. Překážky na straně klienta

V případě nezaplacení aktivity ve stanoveném termínu je klient kontaktován telefonicky nebo mailem s výzvou k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě nezaplacení aktivity ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká.

Na účast na aktivitě není nárok a poskytovatel nedrží klientovi místo po uplynutí náhradní lhůty pro platbu.

V případě, že se klient nemůže zúčastnit zájmového vzdělávání, na které byl řádně přihlášen, je nutné tuto skutečnost co nejdříve sdělit poskytovateli (mailem, telefonicky, osobně). V případě kroužků se vyplní odhláška a klientovi náleží poměrná část z ceny aktivity. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení aktivity. Od ceny aktivity, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin. O navrácení poměrné částky z ceny kroužku je potřeba podat písemnou žádost. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem bude ukončen v den doručení žádosti.

I v případě, že ještě nedošlo k úplatě, je klient povinen co nejdříve oznámit ukončení smluvního vztahu, aby neblokoval místo dalšímu zájemci.

 1. Překážka na straně poskytovatele

Každá forma zájmového vzdělávání má předem určený minimální počet účastníků. Pokud počet nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn nejpozději týden před zahájením toto zájmové vzdělávání zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí v tomto případě dnem zrušení. O zrušení poskytovatel informuje klienta písemnou formou (mailem). Pokud se vyskytnou jiné objektivní potíže a zájmové vzdělávání díky nim bude zrušené, poskytovatel je povinen tuto skutečnost neprodleně klientovi sdělit. V každém z těchto případů náleží klientovi zpět vratka 100% z již zaplacené úplaty. Pokud je nutné z objektivních příčin zrušit kroužek v jeho průběhu, bude klientovi vrácena poměrná část úplaty vypočítaná s ohledem na počet absolvovaných lekcí. Pokud dojde u zájmového kroužku ke zrušení více než 2 lekcí za pololetí, tyto lekce budou v průběhu roku poskytovatelem nahrazeny v běžném rozsahu. Zájmové kroužky neprobíhají ve státní svátky a v době prázdnin, obvykle začínají první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.

 1. Storno poplatky

Storno poplatky se týkají akcí a příměstských táborů. Jsou stanoveny následovně:

 • 30 - 15 dnů před začátkem akce 20%

 • 14 - 6 dnů před zahájením akce 50%

 • 5 – 1 dnů před zahájením akce 80%

 • v den akce 100%

Vratky z vážného důvodu (např. zdravotní stav podložený lékařskou zprávou) se mohou posuzovat individuálně. Na základě písemné žádosti doložené lékařským potvrzením rozhodne poskytovatel do 14 dnů od obdržení žádosti o tom, jaká poměrná částka bude klientovi vrácena a tuto skutečnost sdělí klientovi písemnou formou (mailem). Na způsobu vrácení se dohodne poskytovatel s klientem. V případě, že úplatu za zájmové vzdělávání provede třetí strana a klient zaplatí sníženou částku nebo mu bude úplata vrácena v částce snížené o storno poplatek, poskytovatel provede vratku vždy na účet třetí strany vratkou, tedy na účet plátce.

 1. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat klientovi službu v požadované kvalitě a rozsahu. Popis služby je uveden na plakátu, v propozicích, při přihlašování atd.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity. V případě nedodržení podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i v průběhu konání. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu)

 • speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona

 • stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně)

 • další specifické potřeby klienta.

Klient sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví. Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity. Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

 1. Pojištění

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Generali Pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na pracovištích poskytovatele.

 1. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení ceny zaplacené za aktivitu.

Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro služby poskytované podle těchto podmínek. Souhlas s jejich obsahem je součástí přihlášky do zájmového vzdělávání. Tyto smluvní podmínky se nevztahují na již uzavřené smluvní vztahy.

Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 24. 5. 2019.

Uživatel

Školní rok